Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl

Procedura organizowania Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Naszej poradni

PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W BIAŁOBRZEGACH

Podstawa prawna:

-        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, art. 127 ust. 19 pkt. 1 (Dz.U.2017) 

-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635)

-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r. poz. 199) § 7 z późniejszymi zmianami

-        Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach.

 

§ 1.

CELE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Białobrzegach ma na celu:

1)    wielospecjalistyczną, kompleksową i skoordynowaną pomoc dziecku niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie,

2)    stymulowanie rozwoju psychofizycznego i społeczno-emocjonalnego dziecka,

3)  wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym poprzez kształtowanie postaw i zachowań pożądanych w kontaktach rodzic/prawny opiekun – dziecko.

 

§ 2.

UCZESTNICY ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Uczestnikami zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, zwanych dalej „zajęciami”, organizowanych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach są dzieci niepełnosprawne od urodzenia do chwili podjęcia obowiązku szkolnego, w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" uczestnikami zajęć są dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Podstawą organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest:

1)    wniosek rodzica/prawnego opiekuna skierowany do dyrektora Poradni  Psychologiczno -Pedagogicznej w Białobrzegach o objęcie dziecka zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania oraz skierowanie ze Starostwa Powiatowego w Białobrzegach (wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu),

2)    oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych mówiące, że dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce oświatowej,

3)    opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

§ 3.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 1. Nadzór nad organizacją i realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka sprawuje Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach.
 2. Wnioski oraz skierowanie w sprawie objęcia dziecka zajęciami WWRD na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach przyjmowane są w terminie do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego (rodzice dzieci objętych WWR w latach poprzednich na terenie Poradni składają tylko wnioski).
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju po 31 sierpnia każdego roku mogą zapisać dziecko na listę rezerwową WWR (zgłoszenie w sekretariacie Poradni).
 4. W przypadku zwolnienia się miejsca (rezygnacja rodziców dziecka z zajęć WWRD w Poradni), bądź zwiększenia liczby godzin na WWR przez organ prowadzący istnieje możliwość złożenia wniosku
  w terminie innym jak w pkt. 2. Pierwszeństwo wówczas mają kolejne osoby z listy rezerwowej.
 5. W przypadku dużego zainteresowania usługami Poradni w zakresie WWRD pierwszeństwo mają te dzieci, które nie otrzymują żadnej pomocy (nie korzystają z zajęć WWR w innej placówce).
 6. Po złożeniu wniosku o objęcie dziecka zajęciami WWRD, otrzymaniu skierowania ze starostwa, dyrektor oraz członkowie zespołu ds. WWRD zapoznają się z dostarczoną dokumentacją wnioskodawcy. Następnie na mocy zarządzenia Dyrektora powołany zostaje zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla danego dziecka, w skład którego wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda, inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka.
 7. Na mocy wydanej decyzji powołany zespół przygotowuje indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny.
 8. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się na podstawie zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej.
 9. W przypadku, kiedy placówka nie zatrudnia odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności dziecka specjalistów, Dyrektor może wskazać inną placówkę prowadzącą WWRD.
 10.  Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizuje się
  w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka
  i jego potrzeb oraz od możliwości organizacyjnych Poradni.
 11.  Zajęcia odbywają się zgodnie z ilością przyznanych godzin przez zespół WWRD, według ustalonego harmonogramu zajęć.
 12.  Praca w ramach WWRD odbywa się poza godzinami etatowymi (w ramach godzin ponadwymiarowych).
 13.  Zajęcia WWRD odbywają się każdego roku  w terminie od 1.09. do 30.06.
 14.  W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 – 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 15.  Harmonogram zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest zgodny
  z organizacją danego roku szkolnego.
 16.  Informację pisemną z dokładnymi terminami i godzinami zajęć na nowy miesiąc wydaje sekretariat Poradni w ostatnim tygodniu kończącego się miesiąca.
 17.  Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są indywidualnie z dzieckiem
  i jego rodziną.
 18.  Miejsce prowadzenia zajęć, a także formę ich realizacji ustala Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach, w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
 19.  Korzystanie z pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 20.  Pracami zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kieruje koordynator powołany zarządzeniem Dyrektora Poradni.
 21. Członkowie zespołu wczesnego wspomagania pracujący z dzieckiem składają do koordynatora zespołu pisemne półroczne i roczne sprawozdanie podsumowujące pracę z dzieckiem i jego rodziną. W sprawozdaniu powinny być zamieszczone informacje:

-        wiek dziecka

-        stosowne metody i formy pracy

-        skuteczność zajęć/progres lub ewentualny regres, w jakich sferach rozwojowych,

-        frekwencja na zajęciach,

-        współpraca z rodzicami na podstawie obserwacji oraz ewentualnego badania ankietowego,

-        ilość i forma zrealizowanego wsparcia wobec rodziny dziecka,

-        prognozowane dalsze losy edukacyjne,

-        inne np. zalecenia i wnioski.

§ 4.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ
W ZAJĘCIACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mają prawo do:

a)    udziału w zajęciach prowadzonych z ich dzieckiem oraz w zajęciach

szkoleniowych i warsztatach organizowanych dla rodziców/prawnych opiekunów,

b)    rzetelnej informacji na temat potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,

c)    uzyskiwania informacji z zakresu pracy z dzieckiem przekazywanych im przez terapeutów
w formie instruktażu, porad, konsultacji,

d)    udziału w zebraniach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

e)    zgłaszania uwag i propozycji dotyczących indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do:

a)    systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach wczesnego wspomagania wraz
z dzieckiem według ustalonego planu zajęć i o ustalonej godzinie,

b)    w razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka
w zajęciach powiadomienie sekretariatu placówki (osobiście, telefonicznie lub pisemnie)
o nieobecności dziecka.

3. Ze względu na ustalony roczny harmonogram pracy Poradni, nie jest możliwe przeprowadzenie zajęć WWR w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach wynikającej z choroby lub innej okoliczności w innym terminie, niż ten ustalony w porozumieniu z rodzicem i specjalistami pracującymi z dzieckiem na początku roku szkolnego. Nie ma też możliwości zmiany ustalonego na początku roku szkolnego terminu (dzień i godzina) spotkań terapeutycznych z dzieckiem.

4. Praca z dzieckiem w ramach WWR ustaje w przypadkach:

a)    na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej przez rodziców/opiekunów u dyrektora Poradni,

b)    nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka przez kolejne 3 następujące po sobie zajęcia.

§ 5.

DOKUMENTACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

1. W skład dokumentacji dziecka objętego WWRD wchodzi:

-        wniosek rodziców/opiekunów o objęcie dziecka zajęciami WWR wraz ze zgodą na udział dziecka w zajęciach,

-        decyzja organu prowadzącego – skierowanie na zajęcia WWR,

-       oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych mówiące, że dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce oświatowej,

-        wywiad środowiskowy,

-        opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

-        decyzja Dyrektora Poradni o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju,

-        plan i harmonogram pracy z dzieckiem i rodzicami,

-        indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju wraz z akceptacją dyrektora i rodzica,

-        arkusz obserwacyjny,

-        dzienniki zajęć potwierdzające pracę z dzieckiem,

-      ocena skuteczności udzielanej dziecku pomocy - zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju podlegają ewaluacji półrocznej i rocznej.

2. W skład dokumentacji zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzi:

-        decyzja dyrektora placówki o powołaniu zespołu,

-        sprawozdania z posiedzeń zespołu,

-        procedura WWRD,

-        harmonogram organizacji pracy zespołu,

-        regulamin pracy zespołu WWRD.