Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

JAKO JEDNA Z FORM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia to nowe rozwiązanie w zakresie indywidualizacji nauczania wprowadzone Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

DLA KOGO?

Dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (kl. „0”)
i uczniów szkół i placówek.

Przewidziana jest dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola/szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu, wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wspólnie z oddziałem i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Przed wnioskiem o objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką przedszkole/szkoła powinna objąć dziecko wszelką inną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, która pozwoliłaby na poprawę funkcjonowania dziecka, bez konieczności wyłączania go z zajęć z oddziałem.

Ważne: Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla dzieci objętych kształceniem specjalnym oraz indywidualnym nauczaniem.

NA JAKIEJ PODSTAWIE?

Zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia można organizować dla ucznia na podstawie opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej właśnie formie.

CO OBEJMUJE?

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne realizowane wspólnie
z oddziałem oraz indywidualnie z dzieckiem.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie
z dzieckiem ustala dyrektor przedszkola/szkoły (na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, biorąc pod uwagę opinię poradni), z uwzględnieniem konieczności realizacji podstawy programowej przewidzianej na dany etap edukacyjny.

JAKI PROGRAM NAUCZANIA?

Dziecko realizuje ten sam program wychowania przedszkolnego/program nauczania z dostosowaniem metod i form jego realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych, a w szczególności wynikających ze stanu zdrowia dziecka.

Zajęcia indywidualne z uczniem  i wspólnie z oddziałem przedszkolnym/szkolnym  prowadzić będą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

PROCEDURA

 1. Złożenie przez rodzica wniosku do poradni o wydanie opinii w sprawie objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.
 2. Dołączenie do wniosku opinii nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
  z dzieckiem
  na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu/szkole, z których wynika też potrzeba objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.
 3. Dołączenie do wniosku dokumentacji określającej trudności dziecka
  w funkcjonowaniu z innych placówek.
 4. W przypadku objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką z uwagi na stan zdrowia – dołączenie do wniosku dokumentacji określającej wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie dziecka
  w przedszkolu/szkole oraz ograniczenia
  w zakresie możliwości udziału dziecka w zajęciach wspólnie z oddziałem.
 5. Poradnia we współpracy z przedszkolem/szkołą oraz rodzicami dziecka przeprowadza analizę funkcjonowania dziecka uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole/szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

CO W OPINII PORADNI?

Opinia poradni zawiera w szczególności:

-  zakres, w jakim dziecko nie może brać udziału w zajęciach wspólnie
z oddziałem,

-  okres objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (* nie dłuższy niż rok szkolny) oraz

-  działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w przedszkolu/szkole.

 

Szczegółowe informacje oraz druki potrzebnych dokumentów do uzyskania
w sekretariacie poradni.