Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Nasza oferta

Nasza oferta

 

OFERTA DYDAKTYCZNA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
W BIAŁOBRZEGACH

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białobrzegach to zespół specjalistów doskonalących się, otwartych na potrzeby innych, w sposób profesjonalny udzielających pomocy, których podstawowym zadaniem jest wspieranie jednostki we własnym rozwoju. 

Jesteśmy placówką szeroko otwartą na potrzeby środowiska, służącą pomocą dzieciom, młodzieży oraz środowiskom wychowawczym
i edukacyjnym - z
awsze podamy przyjazną dłoń...

 

UDZIELAMY (NIEODPŁATNIE) POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ
I LOGOPEDYCZNEJ:

-   małym dzieciom (0-3 lat),

-   dzieciom w wieku przedszkolnym,

-   uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

-   rodzicom,

-   nauczycielom.

 

PROWADZIMY DIAGNOZĘ:

-       rozwoju psychoruchowego,

-       rozwoju intelektualnego,

-       stanu mowy,

-       gotowości szkolnej,

-       trudności w nauce,

-       trudności emocjonalnych.

 

PROPONUJEMY KONSULTACJE, JEŚLI DZIECKO:

-   ma trudności w nauce czytania, pisania, liczenia,

-   nie chce chodzić do szkoły,

-   nie wie jak zaplanować przyszłą edukację,

-   ma uszkodzony wzrok, słuch i napotyka z tego powodu na trudności w nauce,

-   wykazuje szczególne uzdolnienia,

-   wykazuje nieprawidłowości w rozwoju i zachowaniu,

-   unika towarzystwa,

-   często wchodzi w konflikty z rówieśnikami i dorosłymi,

-   ma lęki, fobie, problemy ze spaniem,

-   sepleni, jąka się, lub wykazuje opóźniony rozwój mowy,

-   rozwija się wolniej psychoruchowo, niż dzieci w jego wieku,

-   ma specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja),

-   przeżywa trudności emocjonalne, wychowawcze i przejawia zaburzenia zachowania,

-   szuka pomocy w określeniu jego predyspozycji zawodowych.

 

OFERTA PORADNI

PROPOZYCJE  DLA NAUCZYCIELI:

1.  Udział w Radach Pedagogicznych szkół i przedszkoli w zakresie realizacji tematów szkoleniowych oraz udzielania informacji – wg zapotrzebowania placówek

2.  Indywidualne konsultacje dla nauczycieli

3.  Bieżące wsparcie nauczycieli w opracowywaniu i realizacji IPET

4.  Udział pracowników Poradni w pracach szkolnych zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

5.  Warsztaty dla logopedów szkolnych

6.  Bieżące wsparcie merytoryczne nauczycieli pełniących funkcje doradców zawodowych

 

PROPOZYCJE DLA SZKÓŁ:

PROWADZENIE  ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z UCZNIAMI

Tematyka:     

1. Warsztaty z elementami socjoterapii: uczniowie kl. IV – VII szkoły podstawowej

2. Zajęcia integracyjne i adaptacyjne: uczniowie kl. I – III szkoły podstawowej

3. Ochrona zdrowia psychicznego, profilaktyka uzależnień

4. Badania predyspozycji zawodowych uczniów klas VIII. Realizacja na terenie gimnazjów Programu Doradztwa Zawodowego po uzgodnieniu z dyrektorem Poradni

5. Inne zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły

 

PROPOZYCJE POMOCY DLA DZIECI:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

-     Terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, problemami w nauce, zaburzeniami w rozwoju umysłowym

-       Terapia pedagogiczna małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

-       Terapia psychologiczna dzieci z trudnościami emocjonalnymi

-       Psychoterapia zaburzeń depresyjnych, lękowych

-       Terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy

-       Zajęcia doskonalące koncentrację uwagi dla uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych

-       Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

-       Terapia EEG Biofeedback

-       Interwencje w sytuacjach kryzysowych

-    Wspomaganie rodziców i wychowawców poprzez porady na temat sposobów rozwiązywania problemów związanych z nauką, zachowaniem i wychowaniem

-    Doradztwo zawodowe dla młodzieży z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru, kierunku kształcenia i zatrudnienia

 

ZAJĘCIA GRUPOWE

-    Zajęcia logorytmiczne, których celem jest umuzykalnienie, rozbudzanie aktywności słownej dzieci, profilaktyka logopedyczna przejawiająca się w rozwijaniu sprawności aparatu artykulacyjnego i oddechowego,  rozwijanie umiejętności poprawnego i twórczego opanowania języka, rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i podnoszenie sprawności fizycznej.

-    Trening umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz dzieci z trudnościami
w kontaktach społecznych, Grupa młodsza dzieci uczęszczające do przedszkola oraz do kl. I szkoły podstawowej, grupa starsza uczniowie z kl. II-IV szkół podstawowych .

- Mnemotechniczny Trening Ortograficzny adresowany do dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów w trakcie diagnozy
w tym zakresie.

 

BADANIA PRZESIEWOWE

-       Badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy - Platforma Zmysłów „Widzę, słyszę, mówię”

-       Sondażowe badania logopedyczne. „Jak mogę pomóc swojemu dziecku z wadą wymowy”

-      Badania przesiewowe kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych (5-6-7 letnich).

 

 

PROPOZYCJE POMOCY DLA RODZICÓW:

-       Prelekcje w szkołach i przedszkolach według zapotrzebowania placówek

-       Grupa Wsparcia w Poradni dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

-       Zajęcia warsztatowe dla rodziców po badaniach przesiewowych Platformą Badań Zmysłów oraz logopedycznych

-       Terapia rodzinna dla rodzin przeżywających kryzys

-       Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze dla Rodziców według programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

 

Indywidualne konsultacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów z pracownikami Poradni odbywają się
w godzinach pracy Poradni 8 -15, najlepiej po telefonicznym uzgodnieniu.