Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl

Zespół Orzekający

W poradni psychologiczno – pedagogicznej działają zespoły orzekające, które wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych wymagających specjalnej organizacji i metod pracy. Niepełnosprawność dotyczy dzieci i młodzieży:

 1. niesłyszących
 2. słabosłyszących
 3. niewidomych
 4. słabowidzących
 5. z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją
 6. z niepełnosprawnościami intelektualnym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
 7. z autyzmem w tym z zespołem Aspergera
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Zespoły wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia. Wniosek o wydanie orzeczenia i opinii znajduje się na stronie internetowej poradni. Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.

Poradnie wydają orzeczenia:

 1. o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,
 2. o potrzebie indywidualnego nauczania,
 3. o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 4. o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii niezbędna jest informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, którego druk znajduje się na stronie internetowej poradni.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinię poradnia wydaje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia orzeczenia lub opinie mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydaje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głęboki. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych.

Zespoły orzekające wydają również opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwój dziecka od momentu urodzenia do momentu podjęcia nauki szkolnej. W swojej opinii zespół określa zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka. Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy w jednym egzemplarzu na adres wskazany we wniosku lub za pokwitowaniem w poradni. Wnioskodawca może wystąpić o kopie orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

INDYWIDUALNE NAUCZANIE

Indywidualne nauczanie jest formą realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (dla dzieci z kl. „O”) lub formą realizacji obowiązku szkolnego (dla dzieci uczęszczających do szkoły).

1.    Dla kogo organizuje się indywidualne nauczanie?

Nauczaniem indywidualnym obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły/przedszkola (np. poważne, przewlekłe choroby, ciężkie urazy, stan po wypadkach i urazach, operacjach, zaostrzenie objawów w przebiegu chorób psychicznych: depresje, fobie, psychozy, zaburzenia zachowania i emocji), itp. -  potwierdzony dokumentacją lekarską.

2.    Jak wygląda organizacja indywidualnego nauczania?

 • Decyzję w sprawie organizacji indywidualnego nauczania wydaje dyrektor szkoły/przedszkola, do której uczęszcza uczeń, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Od 1 września 2017r. zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w domu rodzinnym ucznia.
 • W sytuacji, gdy stan zdrowia znacznie utrudnia dziecku uczęszczanie do przedszkola/szkoły dyrektor,
  w celu integracji ucznia ze środowiskiem szkolnym, organizuje różne formy uczestnictwa ucznia w życiu przedszkola/szkoły, w tym w szczególności:

      - udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia

      - udział w uroczystościach i imprezach szkolnych

- udział w wybranych zajęciach edukacyjnych.

 • W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające
  z ramowego planu nauczania szkoły/przedszkola, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 • Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:

dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej: od 6 do 8 godzin

dla uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej: od 8 do 10 godzin

dla uczniów kl. VII-VIII szkoły podstawowej: od 10 do 12 godzin

dla uczniów szkół ponadpodstawowych: od 12 do 16 godzin

3.    Na jakiej podstawie organizuje się indywidualne nauczanie?

Indywidualne nauczanie organizuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w rejonie której znajduje się szkoła/przedszkole, do której uczęszcza dziecko. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białobrzegach wydaje orzeczenia dla szkół i przedszkoli
z Powiatu Białobrzeskiego.

Poradnia może wydać orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania tylko na podstawie właściwego zaświadczenia lekarskiego i tylko na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia.

 4.    Jakie działania należy podjąć w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania?

Dostarczyć do poradni:

 • zaświadczenie lekarskie (druk do pobrania w sekretariacie poradni), zawierające odpowiednie informacje o stanie zdrowia dziecka i wskazujące na potrzebę indywidualnego nauczania,
 • dokumentację medyczną, dotyczącą stanu zdrowia dziecka (jeśli jest),
 • opinię ze szkoły/przedszkola, uwzględniającą osiągnięcia i trudności dziecka, funkcjonowanie związane ze stanem zdrowia, itp.
 • aktualną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną lub wykonać ją w poradni zgodnie z sugestią pracowników poradni.

Złożyć pisemny wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

 • decyzja o wydaniu orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania rozpatrywana jest przez  zespół orzekający poradni tylko i wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia (druk w sekretariacie poradni).
 • opiekunowie prawni muszą przedstawić postanowienie sądu potwierdzające ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • szkoła nie może wdrożyć indywidualnego nauczania bez  orzeczenia, nie może też sama o nie wystąpić.
 •  

5.    Pozostałe informacje

 • Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje Zespół Orzekający, powoływany przez dyrektora poradni, który kieruje nim jako przewodniczący. 
 • Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia w poradni kompletnej dokumentacji dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie.
 • W przypadku braków w dokumentacji wnioskodawca jest zobowiązany do jej uzupełnienia.
 • Orzeczenie jest ważne na czas wskazany w orzeczeniu na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Dyrektor szkoły może zawiesić lub zakończyć realizację indywidualnego nauczania w sytuacji poprawy stanu zdrowia, potwierdzonego aktualnym zaświadczeniem lekarskim.
 • Orzeczenie doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia pocztą lub za pokwitowaniem w poradni.

 

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.