Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) jest formą pomocy, mającą na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole.

Dziecko niepełnosprawne  uczestniczy w zajęciach specjalistycznych, dostosowanych do jego potrzeb. Zespół specjalistów pracujących
z dzieckiem udziela również pomocy rodzinie. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu,
w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Zajęcia te są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

Warunkiem objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, po przeprowadzonej wielospecjalistycznej diagnozie dziecka
w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej (również w specjalistycznej).

Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu, w szkole podstawowej, w tym
w specjalnej, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodku szkolno - wychowawczym,
w publicznej bądź niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju organizujemy dla naszych podopiecznych na terenie Poradni od roku szkolnego 2013/2014. Dla każdego dziecka powoływany jest zespół specjalistów: pedagog, psycholog, logopeda i fizjoterapeuta. Obecnie pod swoją opieką mamy 20 dzieci.

Zachęcamy do zapoznania się z procedurą organizowania zajęć WWR w Naszej poradni.