Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Opiniowanie

Opiniowanie

Opinia o dziecku, wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną zawiera diagnozę postawioną przez specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedę. W opinii znajduje się opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka oraz wskazówki do pracy przeznaczone dla rodziców i nauczycieli. Opinia jest zawsze wydawana rodzicowi bądź pełnoletniemu uczniowi, który następnie dostarcza dokument do placówki. Szkoła ma obowiązek realizowania wszystkich zaleceń wydanych przez poradnię. Nauczyciele w oparciu o wskazania zawarte w opinii mogą np.: zapewnić uczniowi zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, dostosować wymagania
z poszczególnych przedmiotów do możliwości ucznia, dlatego zachęcamy do przedstawienia opinii wydanej przez Poradnie w placówce oświatowej.

WYDAJEMY OPINIE W SPRAWACH:

     • - wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • - odroczenia obowiązku szkolnego,
 • - opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksji),
 • - dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 • - objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
 • - objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,
 • - udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • - objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • - innych, określonych w odrębnych przepisach.

 

Co mogą Państwo zrobić, aby uzyskać opinię?

Rodzic lub pełnoletni uczeń powinien zgłosić się do Poradni telefonicznie lub osobiście i umówić się na wizytę. Podczas wizyty, należy złożyć wniosek o wydanie opinii u osoby badającej dziecko. W razie potrzeby osoba badająca pomoże Państwu wypełnić wniosek.  Mogą Państwo dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację, w szczególności opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek Poradni, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informacje niezbędne do wydania opinii. Specjaliści po zakończeniu procesu diagnozy wydają opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.  Jest ona przygotowana do odbioru w sekretariacie Poradni.